Oznámení

Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie a výzva akcionářům k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů

Společnost STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., se sídlem Kounicova 949/67, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 26232073, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3489 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ust. § 529 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) zveřejňuje následující rozhodnutí a výzvu akcionářům Společnosti, aby odevzdali akcie, zřídili si účet u centrálního depozitáře cenných papírů a sdělili čísla těchto účtů:

1. Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl dne 21. 8. 2019 o přeměně podoby všech akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované. O této skutečnosti byl sepsán Mgr. Pavlem Vrbou, notářem se sídlem v Brně, v sídle jeho notářské kanceláře na adrese Štefánikova 61, notářský zápis č. NZ 368/2019. Stejného dne došlo na základě výše uvedeného rozhodnutí k zápisu zaknihování akcií Společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3489.

2. Společnost tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdali dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení, a to v provozovně Společnosti na adrese Modřická 621/72, 664 48 Moravany, a to v pracovní dny od 9:00 do 12:00 hodin.

3. Pokud akcionář neodevzdá Společnosti listinné akcie ve výše uvedené lhůtě, určuje a vyhlašuje Společnost dodatečnou lhůtu deseti (10) dnů k odevzdání listinných akcií, a akcionáře ve smyslu ust. § 531 Občanského zákoníku, upozorňuje, že listinné akcie, které nebudou odevzdány ani v této dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.

4. Společnost dále vyzývá akcionáře, aby si zřídili majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů. Číslo tohoto majetkového účtu, na který budou následně zaevidovány zaknihované akcie Společnosti, jsou akcionáři Společnosti povinni ve smyslu ust. § 530 odst. 1 Občanského zákoníku sdělit Společnosti při odevzdání listinných akcií. Pokud akcionář nesdělí Společnosti při odevzdání listinných akcií číslo svého majetkového účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, společně se specifikací účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., určuje Společnost k tomuto účelu akcionáři dodatečnou lhůtu dvou (2) měsíců.

18.9.2019