Příprava výroby

Středisko přípravy výroby provádí veškerou činnost, která je článkem mezi vyhotovením projektové dokumentace a samotnou realizací stavby:

  • zpracování dokumentace zásad organizace výstavby, která je součástí celkového projektu stavby,
  • projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení,
  • zajištění veškerých dokladů a uzavření smluv, jež jsou potřebné pro řízení na stavebním úřadě,
  • zajištění vydání územního rozhodnutí, vydání stavebního povolení či ohlášení staveb,
  • před vlastní realizací stavby projednání záborů veřejného prostranství, zvláštního užívání komunikace, projednání případného zásahu do vzrostlé zeleně, apod.,
  • plánování postupu stavby a vyhotovení harmonogramu stavby,
  • plánování rozsahu staveniště, nasazení lešení a mechanizace pro danou stavbu,
  • příprava staveniště, zajištění vytýčení inženýrských sítí,
  • pro dokončené stavby zajišťuje středisko vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.

Vedoucí střediska přípravy výroby
Ing. Eva Ostrčilová
538 711 742
721 651 712
ostrcilova@stavoprojekta.cz