Energetický průkaz budovy

Jednalo se o energetický dokument ve formě tabulky, která poskytovala základní identifikační údaje a charakteristiky budovy a jejího vlastníka, dále informace o stavebním řešení a technologickém vybavení objektu, tepelně technických parametrech a plochách obalových konstrukcí, způsobu zásobování energiemi a palivy, energetických porovnávacích ukazatelích a další.
Ukazateli byly měrná potřeba tepla na vytápění v otopném období eV, v kW/m3.a a eA, v kW/m2.a. Tyto ukazatele byly stanovovány dle Vyhlášky č. 291/2001 Sb. a vycházely především ze stavebně technického řešení a paušálního zahrnutí tepelných vnitřních a venkovních zisků. Do výpočtů nebyly zahrnuty oblasti vytápění, přípravy TUV, nuceného větrání, chlazení, osvětlení a další.

Průkazy byly zpracovávány pro:

  • všechny nové budovy a budovy, u kterých byla provedena změna dokončené stavby podléhající energetickému auditu dle Zákona č. 406/2000 Sb.,
  • řízení se stavebním úřadem ve vybraných případech, kdy účastníkem řízení byla Státní energetická inspekce,
  • vydání kladného stanoviska Poradenského a informačního střediska v programu PANEL.

Energetické průkazy budov dle Vyhlášky č. 291/2001 Sb. byly zpracovávány do 30. června 2007, kdy došlo ke zrušení uvedené vyhlášky. Od 1. července 2007 nabyla účinnosti nová Vyhláška č. 148/2007 Sb.