Průkaz energetické náročnosti budov

Zpracování energetických průkazů budov podléhá zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění a dále jej v současné době upravuje prováděcí vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

Legislativní základ

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracováván na základě § 7a zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 148/2007 Sb. k tomuto zákonu (v současné době je ve zpracování novela vyhlášky).

Tento dokument jsou oprávnění zpracovávat pouze osoby podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění

Platnost průkazu je 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován.

Musí být součástí dokumentace (Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby) při prokazování dodržení technických požadavků na stavby (Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby),

Případy zpracování průkazů energetické náročnosti budov

1. Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek má povinnost zajistit průkaz:

  a) při výstavbě nových budov a při větších změnách dokončených budov,

  b) u stávajících budov užívaných orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou:

  - větší než 500 m2, a to od 1. července 2013 (zpracovat a vyvěsit na viditelném místě),

  - větší než 250 m2, a to od 1. července 2015 (zpracovat a vyvěsit na viditelném místě).

  c) pro stávající užívané bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou:

  - větší než 1500 m2, a to do 1. ledna 2015,

  - větší než 1000 m2, a to do 1. ledna 2017,

  - menší než 1000 m2, a to do 1. ledna 2019.

  2. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu:

   a) při prodeji budovy nebo ucelené části budovy; v případě prodeje ucelené části budovy může povinnost zpracování průkazu zajistit vlastník ucelené části budovy, a to pouze pro tuto část,

   b) při pronájmu budovy,

   c) od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy; v případě pronájmu ucelené části budovy může povinnost zpracování průkazu zajistit vlastník ucelené části budovy, a to pouze pro tuto část,

   Případy kdy není nutno plnit požadavky na energetickou náročnost budov

   a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,

   b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by plnění opatření pro dosažení energetické náročnosti výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled. Toto stavebník, vlastník budovy nebo SVJ doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče,

   c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,

   d) u stavby pro rodinnou rekreaci,

   e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,

   f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely.

   Nabídka firmy STAVOPROJEKTA, spol. s r.o.

   Nabízíme zpracování průkazů energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Dokumenty jsou zpracovávány energetickými experty zapsanými do seznamu energetických auditorů (expertů) dle zákona: