Technická pomoc

Vzhledem k aktivaci oblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie v rámci Operačního programu Životního prostředí (dále OP ŽP) vyhlášený Ministerstvem životního prostředí seotevírají další možnosti pro oblast nepodnikatelské sféry k získání finančních prostředků na opravy, modernizace, rekonstrukce budov související se snížením jejich energetické náročnosti. O dotace se může ucházet ten, kdo splní podmínky programu. Mezi ně patří i splnění tepelně-technických kritérií nastavených pro výše uvedenou oblast podpory, jejich naplnění lze provést pouze na základě výpočtů. Každá budova je originál a nelze stanovit jednotný optimální rozsah rekonstrukce pro naplnění podmínek. Kvalitní návrh rekonstrukce by měl být podložen energetickými výpočty, na základě kterých je stanoven optimální rozsah opatření.

 

Nabízíme vám pomocnou ruku nejen v oblasti přípravy technických podkladů, které jsou podstatné pro vaše rozhodování o vstupu do dotačního titulu a jsou povinnými přílohami k žádosti o dotace v oblasti 3.2.1 OP ŽP, ale i v navazujících činnostech. Nabízíme:

A) Zpracování energetických dokumentů v nutném rozsahu pro posouzení konkrétních objektů a jejich přijatelnosti do OP ŽP v oblasti podpory 3.2.1 ve dvou etapách:

 

První etapa: Zpracování „Energeticko-ekonomické analýzy budovy"
V rámci této etapy budou provedeny výpočty včetně návrhu nutných opatření pro splnění známých kritérií poslední výzvy OP ŽP pro prioritní osu č.3 Udržitelné využívání zdrojů energie a podoblast podpory 3.2.1.
Výsledky výpočtů a rozsah nutných opatření je průběžně konzultován s objednatelem auditu, projektantem (pokud je v době zpracování dokumentu znám) a případně s jinými subjekty zaangažovanými na vyřizování dotací.
V případě, že se objednatel na základě výsledků výpočtů rozhodne nevstupovat do výše uvedeného dotačního titulu a nebude mít zájem o dokončení energetického auditu, bude mu předán dokument „Energeticko-ekonomické analýzy budovy". Dokument bude obsahovat popis stávajícího stavu objektu, dále budou uvedeny základní, ale průkazné výsledky výpočtů, popisy návrhů opatření uvažovaných v jednotlivých variantách a také předběžné bodové hodnocení pro oblast podpory 3.2.1. Dokument lze rozšířit o další informace, údaje a návrhy opatření dle požadavků zadavatele.

 

Druhá etapa: Dopracování „Energetického auditu"

 

V případě rozhodnutí objednatele zpracovat energetický audit bude „Energeticko-ekonomická analýza budovy" dopracována do úrovně energetického auditu. Ten je zpracován v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění a příslušnými vyhláškami, kterými se vydávají podrobnosti náležitosti energetického auditu. Energetický audit zpracovávají auditoři zapsaní do seznamu energetických auditorů dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění.
Součástí energetického auditu jsou tři variantní řešení, z nichž jedno bude doporučeno pro zpracování projektové dokumentace a bude naplňovat známé podmínky předmětného dotačního titulu.

 

B) Zpracování projektové dokumentacev požadovaném rozsahu pro účely OP ŽP v oblasti podpory 3.2.1

 

Rozsah opatření v projektové dokumentaci mající vliv na snížení energetické náročnosti budovy vychází z doporučené varianty v energetickém auditu a je v souladu se známými požadavky prioritní osy OP ŽP. Celý návrh je koncipován tak, aby při případné změně technických podmínek přijatelnosti projektu bylo možno maximálně efektivně provést požadované úpravy ve výpočtech v energetickém auditu a následně v dokumentaci, aby tyto podklady byly uvedeny v soulad s požadavky programu a současně byla zachována koncepčnost a logičnost navrhovaných technických řešení.
Projektová dokumentace je zpracovávána v rozsahu dle požadavků investora (projekt pro územní nebo stavební řízení, projekt pro výběr dodavatele), ale minimálně v rozsahu, kterým jsou naplněny požadavky dotačního programu, platného legislativního a normativního rámce. Součástí projektové dokumentace jsou projekty veškerých dotčených profesí, požární zpráva, dále projekt organizace výstavby, výkaz výměr a položkový rozpočet.
Pro kritické detaily v konstrukci jsou dle potřeby prováděny softwarové tepelně-vlhkostní výpočty pro ověření splnění normových požadavků na konstrukce.

 

C) Koordinaci

 

Při zpracování části A) a B) jsou technické problémy operativně řešeny mezi energetickým auditorem a projektantem. Během přípravy technických podkladů jsou dílčí kroky průběžně konzultovány s investorem, zadavatelem a s ostatními subjekty podílejícími se na činnostech souvisejících s vyřízením dotací. V průběhu hodnocení projektu na Státním fondu životního prostředí zajišťujeme dle potřeby a v nutném rozsahu komunikaci s pracovníky fondu ve věcech technických.

 

D) Autorský dozor

 

E) Realizaci stavby

 

Je možno využít systémů STAVO vyvinutých firmou STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s chráněných užitnými vzory.