Energetický štítek obálky budovy

Energetický štítek obálky budovy je přehledný list s barevným grafem znázorňující sedm klasifikačních tříd prostupu tepla obálkou budovy, kterým jsou přiřazovány šipky, označující stávají stav budovy a stav po provedení doporučených opatření (stavebních úprav). Štítek je doplněn o Protokol k energetickému štítku budovy, který je přehledným a lehce kontrolovatelným dokumentem, na jehož základě jsou stanoveny klasifikační třídy štítku. Energetickým štítkem obálky budovy a jeho protokolem lze doložit splnění požadavků na prostup tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov – část 2 (2011).