Energetický audit

Energetický audit je specializovaný technický dokument, na jehož základě se provádí hodnocení veškerých energetických toků a efektivnosti využití energií a paliv v budově nebo v souboru budov.

Legislativní základ

Energetické audity jsou dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění oprávněni zpracovávat energetičtí auditoři, což jsou osoby zapsané v seznamu energetických auditorů (expertů) vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Zpracování energetických auditů podléhá ustanovením výše uvedeného zákona, obsahová stránka energetického auditu je upravována vyhláškou č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitosti energetického auditu, v platném znění.

Účel energetických auditů

Hlavním cílem energetického auditu je zmapování stávajícího stavu objektu a technologického vybavení, nalezení rezerv v energetické náročnosti (budovy, souboru budov, výrobního procesu, technologického zařízení apod.) a vymezení optimálního řešení pro její snížení. To lze na základě zpracování výpočtového modelu, který zohledňuje veškeré energetické toky směrem do a z předmětu energetického auditu.

Prostřednictvím minimálně dvou variant je stanoven optimální soubor opatření vedoucích k maximálně efektivnímu řešení z pohledu snížení energetické náročnosti předmětu auditu, vynaložených finančních prostředků a dopadu těchto opatření na životní prostředí. Součástí energetického auditu je i posouzení možností využití alternativních zdrojů energií.

Zpracování energetického auditu poskytuje široký prostor pro optimalizaci výsledného návrhu řešení. Při jeho zpracování by měly být konfrontovány představy investora s doporučeními energetického auditora. Ten má spolu s projektanty možnost na základě svých odborných znalostí původní, často laické představy investora přetvářet v reálný návrh technicky a energeticky komplexně vyváženého řešení regenerace. Návrh by měl respektovat fakt, že objekt je jeden funkční celek, v němž nelze oddělit konstrukční část od části technologické.

Význam energetických auditů

Význam energetických auditů pro praxi lze rozdělit do následujících skupin:

1. Zákonná

Do této skupiny spadají energetické audity zpracovávané za účelem naplnění zákonných povinností dle § 14 odst. 3 zákona pro organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, příspěvkové organizace a dále pro fyzické a právnické osoby uvedené v zákoně. Povinnost nechat si zpracovat energetický audit na provozované energetické hospodářství a budovy je do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tato lhůta se prodlužuje na 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona u subjektů, u kterých je roční spotřeba energií vyšší než desetinásobek vyhláškou stanovených hodnot (prováděcí předpis je ve zpracování). Podmínkou je zahájit práce na energetickém auditu do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost energetického auditu je 5 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován,

Zákonná povinnost zpracování energetického auditu vzniká pro vlastníka v případě že:

a) budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem (v současné době je ve zpracování),


b) u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle zákona.

2. Dotační

Energetické audity byly nebo jsou zpracovávány pro účely získání finančních prostředků z dotačních programů, které jejich doložení vyžadují, např.:

  • příloha k žádosti o vybrané dotace z programů EFEKT, NOVÝ PANEL,
  • příloha k žádosti o dotace z vybraných evropských dotačních titulů.

3. Ostatní

Mezi zbývající případy zpracování energetických auditů patří ty, které si z různých důvodů nechávají zájemci vypracovat. Ti je následně používají např. jako podklad pro:

  • jednání s bankami,
  • jednání s investory, spoluvlastníky při rozhodování o zahájení rekonstrukce domu, zařízení apod.
  • výběrová řízení na dodavatele projektu, technologie, stavby apod.,
  • vlastníky, kteří mají zájem získat informace o možnostech snížení energetické náročnosti jejich objektů.
  • Nabídka firmy STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

 

Nabídka firmy STAVOPROJEKTA, spol. s r.o.

Nabízíme zpracování energetických auditů dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen zákona) v platném znění a příslušných vyhlášek. Energetické audity zpracovávají osoby zapsané do seznamu energetických auditorů (expertů) dle zákona:

Součástí energetického auditu jsou standardně tři variantní řešení, z nichž jedno je doporučeno pro zpracování projektové dokumentace.