Střechy STAVO-THERM S

Střecha je konstrukční díl panelové budovy, který je nejvíce vystaven působení atmosférických vlivů a tak zde nejčastěji dochází k poruchám - vzdouvání a odtržení hydroizolačních pásů, následně pak k trhlinkám, tvoření boulí, kaluží a zatékání do interiérů. Skladby střešních plášťů nemají požadované tepelně technické vlastnosti, a proto dochází k velkým tepelným ztrátám.

Vlivem nedostatečného tepelného odporu střešního pláště klesá v kritických místech konstrukce (vodorovné rohy, případné tepelné mosty atd.) povrchová teplota. V případě lokálního poklesu teploty povrchu stropů pod rosný bod nastává kondenzace vodní páry s následným výskytem plísní. Teplotní rozdíly v průběhu roku způsobují objemové změny v konstrukci s následnými trhlinkami. Na základě výše uvedených nedostatků doporučujeme rekonstrukci střešních plášťů.

Ta může být provedena dvojím způsobem:

1) provede se doteplení stávajícího střešního pláště a položení nové povlakové krytiny z modifikovaných asfaltových pásů nebo z plastových folií. Součástí řešení jsou detaily návazností na okolní konstrukce.

2) s ohledem na únosnost stropních panelů je u některých objektů nutné provést odstranění stávající skladby střešního pláště a provedení nových vrstev z moderních lehkých materiálů. Součástí řešení je návrh nových spádových vrstev z tepelného izolantu a nová hydroizolace.

V rámci oprav střešního pláště provádíme opravu všech střešních nástaveb (stojovny výtahů, vzduchotechnické komory, výlezy na střechy apod.). U těchto konstrukcí je vhodné provést opravu krytin, oplechování, výplní otvorů, osazených technologií atd.

Protože regenerace střechy je téměř vždy individuální záležitost, je nutno technické řešení přizpůsobit informacím z podrobného stavebně technického průzkumu obsahujícímu i sondy do střešního pláště.